Brf Lojohöjden

Brf Lojohöjden

På ena sidan den glittrande Askrikefjärden. På den andra långsträckta strövområden genom skog och över ängar. Här ligger brf Lojohöjden på Lidingö. Med åtta kilometer till centrala Stockholm är läget perfekt för dig som vill bo på landet men ändå ha nära till stan.

Ordningsregler i Rudboda Bostadsrättsförening

- antagna på föreningsstämma 2017-05-04

- reviderade på föreningsstämma 2021-05-20-23

Medlemmar och boende har ett gemensamt ansvar för att det är ordning och reda i och utanför husen i området. Vid upprepade störningar och överträdelser av ordningsreglerna har styrelsen ett ansvar för att se till att ordningsreglerna följs.

Nya regler och ändringar av reglerna meddelas i Lojonytt som delas ut till alla hushåll inom området. Informationen anslås också på hemsidan. När information har meddelats i Lojonytt anses alla ha fått informationen.

Medlemmar och boende är skyldiga att följa de regler som antagits av föreningsstämman. Vid grova och upprepade överträdelser av reglerna kan den enskildes rätt att bo kvar prövas av styrelsen. I vissa fall kan enskilda bli betalningsansvariga för skada som beror på att reglerna inte följts.

Medlemmars rättigheter och skyldigheter regleras av Bostadsrättslagen (1991:614), föreningens stadgar och de ordningsregler som stämman fattat beslut om. Medlemmar och boende är skyldiga att känna till de regler som gäller, de har också ett ansvar för att egna gäster och besökare följer reglerna.

För de gemensamma anläggningarna; föreningslokalen, tvättstugan, verkstadslokalen, grovsoprummet, de gemensamma källar- och vindsutrymmena, extra förråd och p-platser samt för tennis-/bollplanen och boulebanan gäller särskilda regler som finns anslagna på respektive ställe. Vid upprepade överträdelser av dessa regler kan rätten för den enskilde att nyttja de gemensamma anläggningarna upphävas av styrelsen.

En grundregel är att vi skall bemöta våra grannar som vi själva önskar bli bemötta. Vi skall i alla avseenden visa varandra hänsyn och respekt.

Grannhänsyn

Våra hus har stommar som fortplantar och sprider ljud, särskilt bastoner. Spikning och borrning i väggar och tak, samt hög musik eller annat som kan uppfattas som störande ljud får därför endast förekomma på vardagar mellan 07.00-22.00. Under helgdagar bör sådana störningar minimeras. Hänsyn bör dock tas även under dygnets övriga tider. Du bör heller inte spela musik med hög ljudstyrka på balkong eller med öppna fönster.

Tvättmaskiner och torktumlare ska vara väl stabiliserade och inte utnyttjas efter 22.00.
Prata med era grannar när ni ska ha fest, när ni ska renovera, bygga om eller om ni grillar i närheten av ert hus. All grillning inom området skall ske på de omkringboendes villkor. Den som grillar skall se till att rök och os inte stör de kringboende eller medför brandfara. Grillning på balkongerna är inte tillåtet.

Rökning på balkonger kan störa grannarna - visa hänsyn genom att ta reda på vad era grannar eventuellt störs av! Störs grannarna av era aktiviteter så försök att ta hänsyn till det. Mitt i all grönska bor vi väldigt nära inpå varandra.

För yrkesmässiga renoveringar gäller att hantverkare inte får arbeta i lägenheterna efter kl 18 på vardagar, ej heller på helger.

Återkommande störningar kan ytterst leda till uppsägning av bostadsrätten.

Husdjur

Hundar ska ovillkorligen hållas kopplade inom hela området. Detta gäller även ”Lillskogen”, det område som begränsas av husen 9, 10, 11, 19 och 20. Kopplingstvånget handlar om grannhänsyn. Katter får inte lämnas utan tillsyn så att de fritt kan springa omkring och revirmarkera eller förorena i sandlådorna. Hund/kattägare förutsätts plocka upp avföring från sitt djur och är också ansvarig för djurets aktiviteter.

För att få ha reptiler och kräldjur inom området krävs särskilt tillstånd av styrelsen samt att anmälan görs till kommunen.

Den egna lägenheten

Bostadsrättslagen och föreningens stadgar anger vilket ansvar de enskilda bostadsrättshavarna har för den egna lägenheten och dess underhåll.

För egna ombyggnader/omfattande renoveringar av lägenheten som påverkar vatten, avlopp, el, ventilation och/eller rumsindelning gäller att boende måste teckna ett avtal med föreningen innan arbetet påbörjas. Vid ingrepp i bärande konstruktioner (betongväggar) krävs dessutom att anmälan gjorts till kommunen och att denna anmälan godkänts av kommunen. Vid ombyggnader av våtrum måste gällande branschregler följas.

Bostadsrättshavaren ansvarar för att den av föreningen installerade brandvarnaren fungerar. En funktionskontroll bör göras en gång per år.

Fukt- och vattenskador, skador på rör, element och fönster skall ovillkorligen och omgående anmälas till fastighetsskötaren.

Inglasningar av balkongen får endast göras efter styrelsens skriftliga medgivande. Bostadsrättshavaren måste göra en bygganmälan till kommunen och ange en kvalitetsansvarig person i styrelsen för besiktning av inglasningen.

Parabolantenner får sättas upp på den egna balkongen men måste placeras innanför balkongräcket på ett sådant sätt att grannarna inte kan störas.


Privata planteringar och uteplatser

Boende på markplanet kan anlägga egna mindre planteringar i anslutning till den egna bostaden (på balkongsidan). Planteringarna måste hållas inom ett avstånd av 120 cm från husväggen. Högre växter får inte stå direkt mot husens och balkongernas trädetaljer, klätterväxter skall ledas att växa mot spaljéer som sätts upp med avstånd till husens väggar och balkongernas träräcken. Klätterväxter får under inga omständigheter växa upp mot grannens balkong. Den som anlägger eller övertar en privat plantering ansvarar för skötseln.

Det är inte tillåtet att markera en uteplats i anslutning till den egna lägenheten med plattor, buskar eller andra installationer. För de boende i souterränglägenheterna gäller särskilda regler då de disponerar en egen uteplats.

Säkerhet

Ytterportarna skall vara stängda på kvällar och nätter. All förvaring av brandfarliga vätskor och brandfarlig utrustning i trapphusen är förbjuden.

Ställ inte skräp- och tidningspåsar i trapphusen där de enkelt kan antändas.

Den enskilde ansvarar för att den egna lägenhetsdörren och garageporten är låst. Tänk på att den som kommer in i en garagebox har enkel tillgång till intilliggande garageplats.

Kontrollera regelbundet att batterierna fungerar i lägenhetens brandvarnare.

Trafik inom området

Lojoområdet ska i princip vara fritt från bilar och andra motorfordon, vilket är en av anledningarna till att våra medlemmar trivs så bra och att Lojoområdet har ett gott anseende.

Du bör hjälpa till att bevara detta genom att:

  • vid absolut nödvändig körning iaktta den allra största försiktighet och att all körning sker på de gåendes villkor,
  • framkörning till din port sker i undantagsfall, till exempel för transport av äldre eller handikappade, vid flyttning eller transport av särskilt tunga varor. Var vänlig att snarast möjligt köra tillbaka bilen till p-platsen när ditt ärende är avklarat,
  • om möjligt stiga ur taxin på stora parkeringsplatsen,
  • inte i onödan blockera någon av vägarna eller infarterna i området då dessa ska vara fria för bland annat utryckningsfordon.

Parkering

Parkering inom området är aldrig tillåtet utan särskilt tillstånd.  Undantag är de markerade p-platser som finns. Besöksplatserna är främst avsedda för gäster och andra besökare.

Aimo Park AB ansvarar för parkeringstillsynen. En p-avgift tas ut kvällar, nätter, dag före helgdag samt helgdagar. Avgiften betalas i p-automaten vid Lojovägen 37.

Den tid man får stå inom området för i- och urlastning gäller bara så länge i- och urlastning synligt pågår. Om ingen aktivitet är synlig kan parkeringsavgift (bot) tas ut av Aimo Park.

I anslutning till garagebyggnadens östra gavel finns uppställningsplatser för motorcyklar och mopeder. Tänk på att även tvåhjuliga motorfordon omfattas av de restriktioner som gäller för bilar. Cyklar och mopeder ska parkeras på cykelparkeringarna, dessa får ej parkeras framför portarna.

Trapphus

Av brandsäkerhetsskäl får inget annat finnas i trapphusen än rollatorer samt icke brännbara underreden till barnvagnar.

Intill varje port finns ett mindre förrådsutrymme. Barnvagnar och lekutrustning såsom pulkor och annat har företräde i detta utrymme.

De boende i varje trapphus måste gemensamt finna en ordning i sitt trapphus.

 

Skriv ut E-post